Unreal Engine恐怖游戏模版Horror Mechanics v1.5

Unreal Engine恐怖游戏模版Horror Mechanics v1.5,Horror Mechanics 是一个基本模板,包括第一人称恐怖游戏中最常见的功能,例如第一人称手臂/身体、互动物体、抽屉、门、互动灯、拼图、库存系统、可检查物品和钥匙,所有这些都集成到“通用检查点系统”界面中。


现需金币
6
首页
标签: 写实 3D 恐怖

动态评分

0

没有评分内容